Algemene voorwaarden

Versie 2.0 - 30 maart 2020

ALGEMENE VOORWAARDEN REQRUUT

1. Definities

1.1 In deze Voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

a. Account: de registratie bij Reqruut waarmee de Gebruiker toegang verkrijgt tot en gebruik kan maken van het Platform;

b. De Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de website van Reqruut en/of het Platform, waaronder begrepen Werkgevers en Recruiters;

c. Kandidaat: de natuurlijke persoon die door de Recruiter, al dan niet naar aanleiding van een
door de Werkgever op het Platform geplaatste vacature of positie, wordt voorgedragen om bij Werkgever werkzaamheden te verrichten;

d. Platform: het Platform waar Werkgevers vacatures plaatsen en Recruiters Kandidaten kunnen aanbieden;

e. Recruiter: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die Kandidaten werft en selecteert en zal aandragen aan Werkgever op basis van de door de Werkgever op het Platform geplaatste vacature of positie;

f. Reqruut: Reqruut B.V., gevestigd te (5223 MZ) ’s-Hertogenbosch, aan het adres Spiegeltuin 34, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77212959 en bereikbaar via contact@reqruut.com;

g. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt of zijn te raadplegen;

h. Werkgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van het Platform om vacatures te plaatsen en in te (laten) vullen door Recruiters.

De voormelde definities hebben dezelfde betekenis in het enkel- en meervoud.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van en overeenkomst met Reqruut, het gebruik van het Platform en de website van Reqruut.

2.2 Reqruut is te allen tijde gerechtigd om deze Voorwaarden aan te passen, aan te vullen of anderszins te wijzigen. De meest recente versie van deze Voorwaarden is altijd van toepassing vanaf het moment dat deze is gepubliceerd op het Platform en/of de website van Reqruut.

2.3 Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts geldig en toegestaan indien deze afwijkingen schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) tussen Reqruut en de Gebruiker overeen zijn gekomen.

2.4 Reqruut wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de Gebruiker uitdrukkelijk van de hand.

2.5 Indien deze Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest tussen Reqruut en de Gebruiker, wordt de Gebruiker geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de ontvangst en toepasselijkheid van deze Voorwaarden op later gesloten en nog te sluiten overeenkomsten.

3. Doel van het Platform

3.1 Reqruut biedt een Platform aan gericht op de recruitment (en werving en selectie) van Kandidaten door Recruiters voor Werkgevers, al dan niet op voorafgaand verzoek of uitnodiging of naar aanleiding van een vacature van de Werkgever. Reqruut heeft hierbij slechts een faciliterende rol en treedt enkel op als tussenpersoon. Reqruut is geen (contracts)partij bij de uiteindelijke overeenkomst tussen de Recruiter en de Werkgever, noch tussen de Recruiter en de Kandidaat en/of de Werkgever en de Kandidaat. Er ontstaat geen overeenkomst of verplichting tussen Reqruut en de Gebruiker met betrekking tot de (arbeids)overeenkomst met de Kandidaat. Reqruut voert geen controle uit op de kwaliteit en rechtmatigheid van de vacatures en de bevoegdheid van Gebruikers om Kandidaten aan te bieden en/of in dienst te nemen. Reqruut geeft daarover geen enkele garantie. Eventuele geschillen tussen de Werkgever, de Recruiter en/of de Kandidaat regarderen Reqruut niet en dienen buiten Reqruut om te worden opgelost. Klachten kunnen wel worden gemeld bij Reqruut, waarna Reqruut zal proberen om zo mogelijk te assisteren bij het oplossen van de klacht.

3.2 De Werkgever en de Recruiter zijn een vergoeding verschuldigd aan Reqruut voor het verkrijgen en behouden van toegang tot het Platform, tenzij anders door Reqruut wordt aangegeven.

3.3 De Werkgever is een vergoeding verschuldigd aan de Recruiter voor het succesvol werven van een Kandidaat. De Werkgever is verplicht een vooraf te bepalen vergoeding voor de Recruiter te vermelden bij het plaatsen van een vacature of positie op het Platform.

3.4 De Werkgever is verplicht om via het Platform of per e-mail aan Reqruut te melden indien en zodra zij akkoord gaat met een door een Recruiter aangedragen Kandidaat en/of met deze Kandidaat een (arbeids)overeenkomst aangaat.

3.5 Nadat de proeftijd van één kalendermaand is verstreken en de Kandidaat bij de Werkgever in dienst treedt of door de Werkgever te werk is gesteld is de Werkgever een vergoeding verschuldigd aan de Recruiter.

3.6 Werkgever is een vergoeding aan de recruiter verschuldigd indien de kandidaat na één kalendermaand, na startdatum van het arbeidscontract tussen kandidaat en werkgever, nog steeds in dienst is bij werkgever, of door werkgever nog steeds te werk is gesteld. Facturatie van deze vergoeding zal eerder plaatsvinden zoals omschreven in deze voorwaarden.

4. Gebruik van het Platform

4.1 Voor gebruik van het Platform is de Gebruiker verplicht een Account te registreren.

4.2 Reqruut is gerechtigd om bepaalde (kwaliteits)eisen te stellen aan de Gebruiker om toegang tot het Platform te krijgen. Indien een Gebruiker (op enig moment) niet meer voldoet aan de (kwaliteits)eisen van Reqruut is Reqruut gerechtigd om de Gebruiker de toegang tot het Platform geheel of gedeeltelijk te ontzeggen.

4.3 De toegang tot en het gebruik van het Platform en het Account is strikt voor eigen gebruik binnen de onderneming van de Gebruiker en uitsluitend voor het met Reqruut overeengekomen aantal gebruikers. De Gebruiker is niet gerechtigd het Account of de toegang tot het Platform ter beschikking te stellen of te laten gebruiken door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming daarvoor van Reqruut.

4.4 De Gebruiker garandeert dat de door hem verstrekte gegevens volledig, juist, en actueel zijn. Reqruut is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze gegevens of informatie.

4.5 De Gebruiker garandeert dat de door hem verstrekte gegevens niet in strijd zijn met de geldende wet- en regelgeving, niet onrechtmatig zijn, geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden, niet in strijd zijn met de goede zeden en geen afbreuk kunnen doen aan (de reputatie van) Reqruut.

4.6 Het is de Recruiters niet toegestaan om Werkgevers die actief zijn op het Platform rechtstreeks – en derhalve buiten het Platform om – te benaderen voor het verlenen van (recruitment)diensten en het vervullen van vacatures van de Werkgever dan wel het werven en selecteren van Kandidaten voor de Werkgever voor vacatures die ook op het Platform geplaatst hadden kunnen worden.

4.7 De Werkgever is verplicht aan Reqruut mede te delen dat en wanneer een Recruiter buiten Reqruut of het Platform om Kandidaten aanbiedt aan of contact opneemt met de Werkgever, al dan niet naar aanleiding van op het Platform geplaatste vacatures of posities.

4.8 De Gebruiker onthoudt zich van ongeoorloofd of onzorgvuldig gebruik van het Platform.

4.9 Reqruut biedt de Werkgever de mogelijkheid om reviews te plaatsen over de Recruiter en vice versa, indien partijen met elkaar in contact zijn getreden over een Kandidaat of een door de Werkgever geplaatste vacature of positie. Reqruut beoordeelt de reviews niet en verwijderd geen geplaatste reviews. Indien de Werkgever of Recruiter kan aantonen dat de review onrechtmatig is kan Reqruut overgaan tot verwijdering van een review. Indien Reqruut van oordeel is dat een Werkgever of Recruiter te veel negatieve reviews heeft, kan Reqruut de overeenkomst met de Gebruiker (tussentijds) beëindigen zonder dat de Gebruiker recht heeft op schadevergoeding of restitutie van reeds betaalde bedragen.

4.10 De Gebruiker is verantwoordelijk voor de selectie, het gebruik, en de toepassing van de juiste computerapparatuur en programmatuur of software.

4.11 Voor gebruik van het Platform dient de Gebruiker te beschikken over een werkende internet- verbinding.

4.12 Reqruut kan niet garanderen dat de toegang tot en het gebruik van het Platform te allen tijde foutloos en zonder enige onderbreking functioneert.

4.13 Reqruut is te allen tijde gerechtigd onderhoud te verrichten en aanpassingen en verbeteringen door te voeren op of aan het Platform. Reqruut is niet gehouden bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van het Platform te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.

4.14 Het gebruik van het Platform geschiedt voor eigen risico. De Gebruiker zelf blijft verantwoordelijk tot nakoming van alle voor hem geldende wettelijke administratie- en bewaarverplichtingen.

4.15 De Gebruiker vrijwaart Reqruut en stelt Reqruut schadeloos voor alle vorderingen van derden (inclusief Kandidaten) jegens Reqruut in verband met (a) de aangeboden vacatures en het aangaan van overeenkomsten op basis van een vacature en (b) het gebruik van het Platform
en (onjuiste) informatie die door de Gebruiker via het Platform wordt verwerkt.

5. Abonnementen en betaling

5.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

5.2 Tenzij anders overeengekomen, wordt de overeenkomst tussen de Gebruiker en Reqruut voor toegang tot en gebruik van het Platform aangegaan voor ten minste twaalf maanden bij wijze van een abonnement. Deze overeenkomst vangt aan op het tijdstip dat Reqruut en de Werkgever zijn overeengekomen, of op het moment dat Reqruut de toegang verleent tot het Platform of de Werkgever een Account aanmaakt.

5.3 De vergoeding die de Gebruiker aan Reqruut is verschuldigd voor toegang tot en gebruik van het Platform wordt in beginsel jaarlijks en bij vooruitbetaling aan de Gebruiker in rekening gebracht.

5.4 Alle abonnementen worden telkens onder dezelfde voorwaarden stilzwijgend verlengd voor de periode van één jaar. Het abonnement kan na afloop van de initiële periode door de Gebruiker schriftelijk worden opgezegd per einde van het contractjaar met inachtneming van een opzegtermijn van één (kalender)maand. Abonnementen kunnen niet tussentijds worden opgezegd.

5.5 In afwijking van het bepaalde in lid 2 van dit artikel is het mogelijk een abonnement te verkrijgen of af te sluiten voor één maand. Dit abonnement wordt telkens onder dezelfde voorwaarden stilzwijgend verlengd voor de periode van één kalendermaand. Het abonnement kan na afloop van de initiële periode door de Gebruiker schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één (kalender)maand.

5.6 De Werkgever is niet bevoegd het door hem aan Reqruut verschuldigde bedrag te verrekenen of op te schorten.

5.7 De prijzen zoals die steeds gelden worden door Reqruut aan Gebruiker kenbaar gemaakt. Re- qruut is gerechtigd de door haar in rekening te brengen tarieven ten alle tijden te wijziging voor nieuwe en bestaande gebruikers. Indien bestaande gebruikers hier niet mee akkoord gaan kunnen zij kosteloos het abonnement stopzetten.

5.8 Indien de Gebruiker tekortschiet in de nakoming van enige (betalings)verplichting jegens Reqruut, is de Gebruiker direct en zonder dat een nadere schriftelijke ingebrekestelling is vereist in gebreke, en is de Gebruiker de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd. Voor het berekenen van de rente wordt een gedeeltelijke maand beschouwd als een volledige maand. Daarnaast is de Gebruiker alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd aan Reqruut. De verschuldigde buitengerechtelijke kosten zullen nooit minder bedragen dan 15% van het in te vorderen bedrag, met een minimum van € 250,--.

5.9 Het door de Werkgever aan de Recruiter verschuldigde bedrag zoals bedoeld in artikel 3 van deze Voorwaarden wordt uiterlijk op de startdatum van de Kandidaat door de Werkgever betaald middels het Platform aan Reqruut. Alle betalingen inzake bedragen die de Werkgever aan de Recruiter verschuldigd is worden verwerkt door Stripe (www.stripe.com). Stripe voldoet aan alle wet- en regelgeving voor het verwerken van betalingen. Op deze betalingen zijn de (algemene) voorwaarden van Stripe van toepassing, welke kunnen worden geraadpleegd op https://stripe.com/en-nl/legal. Door gebruik te maken van het Platform stemt de Gebruiker ermee in gebonden te zijn aan alle (algemene) voorwaarden van Stripe, zoals die van tijd tot tijd door Stripe kunnen worden gewijzigd. De Gebruiker machtigt Reqruut om gegevens die voor betaling noodzakelijk zijn met Stripe te delen.

5.10 Stripe brengt kosten in rekening voor het verwerking van de transactie. Deze kosten worden doorberekend naar de gebruiker en recruiter. De prijzen die Stripe hiervoor hanteert zijn terug te vinden op de website van Stripe (www.stripe.com).

5.11 De Recruiter heeft recht op betaling van de vergoeding door de Werkgever indien een door hem via het Platform aangedragen Kandidaat in dienst treedt bij of te werk gesteld wordt door de Werkgever en deze Kandidaat ten minste één kalendermaand, te rekenen vanaf de dag van indiensttreding of tewerkstelling, werkzaamheden heeft verricht bij of voor de Werkgever.

5.12 Reqruut heeft het Platform zodanig ingericht dat de Werkgever de vergoeding zoals bedoeld in het vorige lid van dit artikel aan Reqruut betaalt. Reqruut zal de betaling van de Werkgever incasseren. De Recruiter verleent in dit kader aan Reqruut het recht om – met uitsluiting van de Recruiter zelf – de incassorechten uit te oefenen die voortvloeien uit de (recruitment)overeenkomst tussen de Recruiter en de Werkgever. De Recruiter krijgt de vergoeding uitbetaald zodra Reqruut van de Werkgever of de Recruiter verneemt dat aan de voorwaarden zoals bedoeld in artikel 5.10 is voldaan en de Werkgever de vergoeding aan Reqruut heeft betaald. Reqruut heeft geen zelfstandige verantwoordelijkheid in deze en gaat bij een melding als voornoemd over tot betaling. Eventuele geschillen in verband met de uitbetaling van een vergoeding dienen de Werkgever en de Recruiter onderling op te lossen.

5.13 Indien de Kandidaat binnen één maand na de indiensttreding bij of tewerkstelling door de Werkgever de aan hem opgedragen werkzaamheden staakt of niet meer uitvoert om welke reden dan ook, heeft de Recruiter géén recht op vergoeding en zal een eventueel door de Werkgever via het Platform betaalde vergoeding na een melding daartoe door de Werkgever of Recruiter tot restitutie van de door de Werkgever betaalde vergoeding over gaan. Indien en voor zover de Recruiter al een vergoeding zou hebben ontvangen, is de Recruiter gehouden deze vergoeding te restitueren aan Reqruut. Reqruut zal vervolgens de vergoeding restitueren aan de Werkgever.

5.14 De Werkgever is niet gerechtigd om rechtstreeks aan de Recruiter te betalen.

5.15 Indien de Kandidaat binnen één maand na de indiensttreding bij of tewerkstelling door de Werkgever de aan hem opgedragen werkzaamheden staakt of niet meer uitvoert om welke reden dan ook, heeft de Werkgever recht op terugbetaling van de door hem aan de Recruiter betaalde vergoeding.

5.16 Indien de Werkgever een Kandidaat die via een Recruiter is aangeboden aan de Werkgever binnen twaalf maanden na de introductie alsnog aanneemt, is de Werkgever alsnog de vergoeding verschuldigd aan de Recruiter. De hiervoor in artikel 5.9 tot en met 5.14 van deze Voorwaarden genoemde (betalings)voorwaarden zijn dan onverkort van toepassing.

5.17 De Recruiter is gerechtigd een Kandidaat aan meerdere Werkgevers aan te bieden. De Werkgever kan geen exclusiviteitsrechten ontlenen aan gesprekken met een Kandidaat. De Kandidaat is vrij een overeenkomst aan te gaan met de Werkgever naar zijn of haar keuze.

6. Privacy en persoonsgegevens

6.1 Reqruut verwerkt de door de Gebruiker verstrekte persoonsgegevens in lijn met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) nr. 2016/679 en de Telecommunicatiewet.

6.2 Reqruut verwerkt de persoonsgegevens zoals verstrekt door de Gebruiker in overeenstemming met de privacyverklaring die gold ten tijde van het verzamelen van deze persoonsgegevens.

6.3 De Gebruiker staat ervoor in dat de door hem verstrekte persoonsgegevens worden verstrekt en verwerkt in lijn met de geldende wet- en regelgeving. Reqruut is niet aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van kandidaten door de Gebruiker.

6.4 De Gebruiker vrijwaart Reqruut voor aanspraken van derden van wie persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van het Platform en de diensten van Reqruut indien deze persoonsgegevens zijn verstrekt door of namens de Gebruiker.

6.5 Reqruut bewaart de (persoons)gegevens van de Kandidaat maximaal twaalf maanden na het plaatsen van deze Kandidaat op het Platform door de Recruiter in verband met het bepaalde in artikel 5.15 van deze Voorwaarden. De Recruiter is verplicht ervoor zorg te dragen dat de verzameling van deze gegevens van de Kandidaat door de Recruiter voldoet aan de daaraan gestelde (wettelijke) vereisten.

6.6 Reqruut is gerechtigd de door de Gebruiker verstrekte persoonsgegevens voor het registreren van een Account te gebruiken voor het versturen van commerciële berichten over Reqruut alsmede voor updates en notificaties over het Platform.

6.7 De Gebruiker is te allen tijde gerechtigd kosteloos bezwaar te maken tegen het gebruik van de persoonsgegevens zoals bedoeld in het vorige lid van dit artikel.

7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op het Platform berusten bij Reqruut en/of diens licentiegevers. De Gebruiker verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar gebruiksrecht tot gebruik van het Platform gedurende de looptijd van de overeenkomst.

7.2 De Gebruiker mag het Platform niet aan derden ter beschikking stellen, onderwerpen aan reverse engineering, of anderszins kopiëren of aanpassen zonder toestemming van Reqruut.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Reqruut is niet aansprakelijk voor schade van de Gebruiker in verband met het gebruik van het Platform, de door de Werkgever geplaatste vacatures, de door de Recruiter aangedragen kandidaten, of (de uitvoering van) de uiteindelijke overeenkomst tussen de Werkgever en de Recruiter.

8.2 Indien en voor zover Reqruut aansprakelijk zou zijn voor door de Gebruiker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade. Reqruut is nimmer aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade, zoals, maar niet beperkt tot immateriële schade, bedrijfsschade, stagnatieschade, productieverliezen, gederfde winst, letselschade, productieverlies en/of boetes. De aansprakelijkheid van Reqruut is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan het bedrag dat door de Gebruiker is betaald aan Reqruut in de zes (6) maanden voorafgaand aan het schadeveroorzakende feit (een reeds schadeveroorzakende feiten daaronder begrepen), of het bedrag dat de verzekeraar van Reqruut in dat concrete geval uitkeert.

8.3 Bovenstaande is niet van toepassing indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Reqruut.

9. Overmacht

9.1 Reqruut is niet gehouden om te voldoen aan haar verplichtingen uit hoofde van de tussen de Gebruiker en Reqruut gesloten overeenkomst(en) indien Reqruut niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden waar Reqruut geen invloed op heeft of kan uitoefenen (overmacht).

9.2 Onder overmacht zoals bedoeld in het vorige lid van dit artikel wordt onder andere maar niet uitsluitend verstaan stakingen, niet of niet volledige of vertraagde levering van toeleveranciers, storingen in communicatieverbindingen, epidemieën, terrorisme, brand en diefstal.

10. Beëindiging

10.1 Reqruut kan Gebruiker de toegang tot het Platform (tijdelijk) weigeren, beëindigen of anderszins ontzeggen, zonder tot enige (schade)vergoeding of restitutie van de door de Gebruiker betaalde bedragen gehouden te zijn indien de Gebruiker in strijd handelt met de Voorwaarden.

10.2 Indien de Gebruiker niet, niet op tijd of niet naar behoren voldoet aan de verplichtingen die voor haar voortvloeien uit de Voorwaarden en deze niet herstelt binnen veertien (14) dagen na door Reqruut ter zake schriftelijk in gebreke te zijn gesteld of indien Reqruut goede grond heeft te vrezen dat de Gebruiker tekort zal schieten in de nakoming van enige van zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, alsook in het geval van een aanvraag of toekenning van surséance van betaling, faillissement, stillegging, ontbinding of liquidatie van de onderneming van de Gebruiker, al dan niet conservatoire beslaglegging of in het geval zij komt te overlijden, zal Reqruut, onverminderd de wettelijke beëindigingsmogelijkheden en overige haar toekomende rechten, gerechtigd zijn om de betreffende overeenkomst op te schorten en zich op retentierecht te beroepen dan wel met onmiddellijke ingang te ontbinden, of gedeelten daarvan die nog moeten worden uitgevoerd, zonder dat een ingebrekestelling of bericht van beëindiging hiervan noodzakelijk is en zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, en zonder dat tot schadevergoeding gehouden is, onverminderd haar recht op vergoeding van een mogelijk verlies, winstderving en andere schade, kosten en rente. Het ontstaan van een verbintenis tot ongedaanmaking van de reeds door Reqruut ontvangen prestaties is uitdrukkelijk uitgesloten. Alle nog verschuldigde bedragen worden in dat geval direct opeisbaar.

10.3 In geval van beëindiging van de overeenkomst is de Gebruiker niet meer gerechtigd om het Platform te gebruiken.

10.4 Rechten en verplichtingen uit de overeenkomst tussen Reqruut en de Gebruiker die naar hun aard en inhoud bestemd zijn om ook na de beëindiging van de overeenkomst of de toegang tot het Platform voort te duren, blijven onverminderd van kracht.

11. Overige

11.1 De Gebruiker is niet gerechtigd om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Reqruut enig recht voortvloeiende uit de overeenkomst met Reqruut of de toegang tot of gebruik van het Platform aan derden over te dragen. De Gebruiker geeft bij voorbaat het recht aan Reqruut om de rechten voortvloeiende uit de voorgaande overeenkomsten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. De beperking van overdraagbaarheid heeft zowel verbintenis rechtelijke als goederen rechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

11.2 Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverminderd van kracht. Reqruut en de Gebruiker zullen vervolgens in overleg treden om een nieuwe bepaling te formuleren ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepaling(en), waarbij zo veel als mogelijk wordt aangesloten bij het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling(en).

11.3 Wijzigingen in of aanvullingen op de overeenkomst tussen Reqruut en de Gebruiker zijn slechts geldig en bindend indien beide partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.

12. Geschillen

12.1 Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle eventuele geschillen over (de dienstverlening van) Reqruut of deze Voorwaarden worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, tenzij Reqruut ervoor kiest om het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de Gebruiker of een andere volgens de wet bevoegde rechter.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies zodat we u de best mogelijke gebruikerservaring kunnen bieden. Cookie-informatie wordt opgeslagen in uw browser en heeft functies zoals het herkennen van u wanneer u terugkeert naar onze website en ons team helpen te begrijpen welke secties van de website u het meest interessant en nuttig vindt. We gebruiken voor deze website alleen functionele en analytische cookies.